Wpływ estrogenu na Pseudomonas Mucoidy i zaostrzenia w mukowiscydozie

U kobiet z mukowiscydozą występuje zwiększone ryzyko śluzowej przemiany Pseudomonas aeruginosa, co przyczynia się do dychotomii płciowej w nasileniu choroby. Metody
Oceniliśmy wpływ estradiolu i jego metabolitu na pestolinę P. aeruginosa in vitro i in vivo oraz określono wpływ estradiolu na zaostrzenia choroby u kobiet z mukowiscydozą.
Wyniki
Estradiol i estriol indukowały wytwarzanie alginianu w szczepie 01 P. aeruginosa oraz w klinicznych izolatach uzyskanych od pacjentów zi bez mukowiscydozy. Po długotrwałej ekspozycji na estradiol, P. aeruginosa przyjmował wczesną morfologiczną morfologię, podczas gdy ekspozycja krótkotrwała hamowała aktywność katalityczną bakterii i zwiększał poziom nadtlenku wodoru, który potencjalnie uszkadza DNA. W związku z tym zidentyfikowano mutację zmiany ramki odczytu w mucA, kluczowym regulatorze biosyntezy alginianu u P. aeruginosa. Poziom estradiolu in vivo korelował z infekcyjnymi zaostrzeniami u kobiet z mukowiscydozą, z których większość występowała podczas fazy pęcherzykowej (P <0,05). Przegląd rejestru Cystic Fibrosis of Ireland wykazał, że stosowanie doustnych środków antykoncepcyjnych wiązało się ze zmniejszeniem zapotrzebowania na antybiotyki. Przeważnie nie-mułową P. aeruginosa izolowano z plwociny podczas zaostrzeń w fazie lutealnej (niski estradiol). Zwiększone proporcje bakterii śluzowatych zostały wyizolowane podczas zaostrzeń występujących w fazie pęcherzykowej (wysoki estradiol), ze zmiennym fenotypem P. aeruginosa widocznym in vivo podczas cyklu menstruacyjnego odpowiadającego zmiennym poziomom estradiolu.
Wnioski
Eucadiol i estriol powodowały śluzową konwersję P. aeruginosa u kobiet z mukowiscydozą poprzez mutację mucA in vitro i były związane z selektywnością do izolacji śluzówkowej, zwiększonymi zaostrzeniami i konwersją śluzówkową in vivo. (Finansowane przez Program Fellowship-Scientist Fellowship of Molecular Medicine Ireland)
Wprowadzenie
Pseudomonas aeruginosa jest gram-ujemnym patogenem oportunistycznym związanym z mukowiscydozą, wieloukładową chorobą genetyczną charakteryzującą się defektami w białku transbłonowym promotora mukowiscydozy (CFTR), co powoduje nawracające infekcje infekcyjne. Mediana całkowitego przeżycia wśród pacjentów z mukowiscydozą w Stanach Zjednoczonych wynosi 39 lat, chociaż dychotomia płciowa utrzymuje się w ciężkości choroby, 2-4 z kobietami mającymi przewagę w przeżywaniu i gorszą czynność płuc.5-7
Republika Irlandii ma najwyższe wskaźniki zachorowalności na mukowiscydozę na całym świecie8 oraz niekorzystną sytuację przeżycia dla kobiet.9 Pacjenci z mukowiscydozą zostają skolonizowani i zakażeni nie-mukowitym P. aeruginosa; szczepy te przekształcają się w szczepy śluzówkowe średnio w młodszym wieku u kobiet niż u mężczyzn. 3,10,10,11 Próbując wyjaśnić te obserwacje, my i inni badaliśmy wpływ żeńskiego hormonu płciowego estradiolu na biologię dróg oddechowych. Wydaje się, że kobiety z mukowiscydozą są bardziej narażone na zaostrzenia w okresach wysokiego poziomu estradiolu we krwi, gdy ciecz w drogach oddechowych jest zmniejszona, a peptydy przeciwdrobnoustrojowe są rzadkie i występuje stłumiona reakcja zapalna na agonistów mikrobiologicznych. 12-14 Jednak te obserwacje nie zostały potwierdzone in vivo. Ponadto, rola metabolitów pochodzących z estradiolu w mukowiscydozie pozostaje w dużej mierze nieznana, z ograniczonymi danymi łączącymi estradiol z infekcją Pseudomonas.
Utrzymywanie się P. aeruginosa w mukowiscydozie przypisano hipermutowalności, oporności na leki, utracie zjadliwości, zmniejszonemu zabijaniu bakterii i opóźnionemu opóźnieniu antybiotyków CFTR.14-16, ale nie zapobiegają przekształceniu śluzówkowemu. Równie istotna jest zdolność P. aeruginosa do tworzenia biofilmów i przekształcania w śluzowce in vivo.
Alginian, dominujący polisacharyd wytwarzany przez P. aeruginosa, określa jego śluzoidalne przekształcenie; wiąże się z patogenicznością i może indukować uszkodzenie parenchymalne. 17 Nonmukoidalny P. aeruginosa może być indukowany w celu uwolnienia alginianu w warunkach charakterystycznych dla środowiska płucnego u pacjentów z mukowiscydozą.18,19 Na wytwarzanie biofilmów wpływa alginian, ale obecność polisacharydu nie jest niezbędna do tworzenia biofilmu.20,21 Główny gen kontrolujący biosyntezę alginianu, mucA, koduje czynnik antyglusowy, który normalnie zapobiega indukowaniu przez algT ekspresji algD.22,23. Produkcję alginianu i śluzową konwersję przypisuje się stratom. mutacje w mucA, powodujące derepresję algT i równoczesną indukcję algD.
Specyficzne dla płci działanie P. aeruginosa u kobiet z mukowiscydozą można przypisać działaniu estradiolu. 12-14. W niniejszej pracy oceniamy wpływ estradiolu i jego metabolitu na izolaty laboratoryjne i kliniczne P
[przypisy: stomatolog, Stomatolog Ursynów, endometrioza leczenie hormonalne ]
[podobne: nerw twarzowy, stomatolog warszawa centrum, horyniec zdrój sanatoria ]