Wpływ estrogenu na Pseudomonas Mucoidy i zaostrzenia w mukowiscydozie AD 3

Niemucoidalne izolaty kliniczne P. aeruginosa podobnie produkowały więcej alginianu po traktowaniu 10 nM estradiolu lub estriolu przez 3 dni (P <0,005). Estradiol reguluje w górę ekspresję algD, algT i mucA w PA01 (ryc. S1 w dodatkowym dodatku), a estriol został wykryty w próbkach komórek nabłonka oskrzelowego leczonych estradiolem, unieśmiertelnionych otrzymanych od pacjentów zi bez mukowiscydozy i w płynie z płukania oskrzelowo-pęcherzykowego pacjentów z mukowiscydozą (ryc. S2 i S3 w dodatkowym dodatku). Śluzowata konwersja P. aeruginosa
Do wykrycia kolonii śluzowych wykorzystano niebieskie płytki agarowe.25 Po codziennej subkulturze przez 3 dni w świeżym bulionie zawierającym estradiol, testosteron lub etanol z codziennym uzupełnianiem, nie zaobserwowano różnic w morfologii. Jednak po 4 tygodniach zaobserwowano wczesne tworzenie się kolonii śluzowej w hodowlach traktowanych estradiolem (Figura 1B). Więcej kolonii śluzowatych wykryto w hodowlach traktowanych estradiolem (5,5 x 108 jednostek tworzących kolonie [CFU] na mililitr dla kolonii śluzówkowych vs. 2,9 × 109 CFU na mililitr dla kolonii niemukowych), niż w kulturach traktowanych etanolem (3,3 x 108 CFU na mililitr dla kolonii mułu w porównaniu do 5,0 × 109 CFU na mililitr dla kolonii niemusycznych) lub kultur traktowanych testosteronem (3,1 × 108 CFU na mililitr dla kolonii śluzówkowych vs. 4,53 × 109 CFU na mililitr dla kolonii niemusycznych), co stanowi 15,9% Odpowiednio 6,2% i 6,4% kolonii śluzówkowych.
Mutacje genetyczne i konwersja mułu
Konwersja do śluzówki w płucach pacjentów z mukowiscydozą jest rezultatem spontanicznych mutacji w mucA, która została zsekwencjonowana zarówno w koloniach śluzowych, jak i niemukowych, wyhodowanych odpowiednio w estradiolu i etanolu. W 80% kolonii śluzówkowych z ekspozycją na estradiol, zachodziła delecja nukleotydu adeniny w pozycji 60 mucA, co prowadzi do mutacji przesunięcia ramki odczytu kwasu glutaminowego (E) do kwasu asparaginowego (D) w pozycji 20 białka MucA i wprowadzenie przedwczesnego kodonu stop (rys. S4 w dodatkowym dodatku). Jeden mechanizm, za pomocą którego to zachodzi, polega na indukowanym przez estradiol hamowaniu aktywności katalazy i zwiększonej produkcji nadtlenku wodoru u P. aeruginosa (ryc. S5 w dodatkowym dodatku).
Poziomy estradiolu i infekcje infekcyjne
Ryc. 2. Ryc. 2. Zaostrzenia i poziomy estradiolu u kobiet z mukowiscydozą. Panel A pokazuje liczbę zaostrzeń infekcyjnych w zależności od czasu cyklu menstruacyjnego, jak odnotowano dla 44 kobiet z mukowiscydozą i wykreślono na podstawie krążących poziomów estradiolu (mierzonych u 6 kobiet z mukowiscydozą). Pokazane są średnie i zakres wartości. Gwiazdka wskazuje P <0,05 dla porównania fazy proliferacyjnej cyklu miesiączkowego (najwyższy poziom estradiolu) i fazy menstruacyjnej, owulacyjnej lub wydzielniczej. Panel B pokazuje poziomy estradiolu w surowicy dla 172 pacjentów z mukowiscydozą (CF) sklasyfikowanych według płci i stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych (OC). Podwójne gwiazdki oznaczają P <0,01, a potrójne gwiazdki oznaczają P <0,001.
Aby ocenić, czy fluktuacje poziomu estradiolu podczas cyklu miesiączkowego są związane z infekcyjnymi zaostrzeniami, przeprowadziliśmy 24-miesięczne prospektywne badanie kliniczne, w którym ocenialiśmy 139 zaostrzeń u 44 kobiet z mukowiscydozą. Wykluczyliśmy pacjentów, u których zgłaszano występowanie nieregularnych cykli menstruacyjnych lub stosowania doustnych środków antykoncepcyjnych. Wykreślono 72 zaostrzenia związane z regularnym schematem cyklu miesiączkowego u 23 kobiet, w zależności od etapu cyklu, w którym wystąpiło zaostrzenie. Krzywa estradiolu w surowicy została prospektywnie wygenerowana na podstawie danych uzyskanych od 6 kobiet z mukowiscydozą, które miały regularny cykl menstruacyjny. Zaostrzenia ściśle odzwierciedlają poziomy estradiolu in vivo. Istotne zwiększenie liczby zaostrzeń wystąpiło podczas fazy pęcherzykowej, gdy poziom estradiolu był najwyższy (P <0,05) (Figura 2A i Tabela S3 w Dodatku uzupełniającym).
Aby potwierdzić związek między podwyższonym poziomem estradiolu a liczbą zaostrzeń infekcyjnych, ocenialiśmy surowicę od 172 pacjentów z mukowiscydozą w ciągu 36 miesięcy (Figura 2B i Tabela S4 w Dodatku Uzupełniającym). Średni poziom estradiolu w surowicy był istotnie wyższy u kobiet z zaostrzeniami niż u osób ze stabilną chorobą (777 pmol na litr vs. 303 pmol na litr, P <0,008). Ten schemat był nieobecny u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne i u mężczyzn. Częstość zaostrzeń w ciągu roku była znacząco niższa u kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne niż w innych grupach (ryc. S6 w dodatku uzupełniającym).
Irlandzkie dane rejestrowe
Rysunek 3
[przypisy: klinika stomatologiczna warszawa, laryngolog, trycholog ]
[więcej w: klinika dermatologiczna koszykowa, taninal, masaż kontralateralny ]