Pierscien dopochwowy dapiwiryny do zapobiegania zakazeniom HIV-1

The Microbicide Trials Network 020-A Badanie mające na celu zapobieganie zakażeniu pierścieniem do rozszerzonego stosowania (MTN-020-ASPIRE) zgłoszone przez Baetena i wsp. (Wydanie grudnia) nie bierze pod uwagę możliwego działania mikrobicydów dopochwowych na prawidłowy śluz szyjkowo-pochwowy. Obecnie przyjmuje się, że normalny śluz szyjkowo-pochwowy, który jest bogaty w wytwarzające nadtlenek wodoru pałeczki kwasu mlekowego, w szczególności Lactobacillus crispatus, jest zdolny do biochemicznego unieszkodliwiania ludzkiego wirusa upośledzenia odporności (HIV) i innych patogenów przenoszonych drogą płciową i zapobiegania ich dostępowi do nabłonka szyjkowo-pochwowego. Ta właściwość zostałaby utracona, gdyby populacja bakterii Lactobacillus została skutecznie wyeliminowana przez mikrobicydy stosowane w tym i podobnych wcześniejszych próbach. Mechanizm ten może również odgrywać rolę w łatwym nabywaniu HIV i innych chorób przenoszonych drogą płci ową przez kobiety z bakteryjnym zakażeniem pochwy. Co więcej, badania te przeprowadzono głównie u kobiet afrykańskich, które już teraz mają skłonność do utraty tej naturalnej ochrony, prawdopodobnie z powodu genetycznych predyspozycji do bakteryjnego zapalenia pochwy związanych z preferencyjnym przechowywaniem L. Continue reading „Pierscien dopochwowy dapiwiryny do zapobiegania zakazeniom HIV-1”

Kobieta ze zmienionym statusem psychicznym po porodzie

Badanie immunohistochemiczne zmiany trzustki. Panel A wykazuje pozytywne barwienie immunohistochemiczne dla markera neuroendokrynnego chromograniny A (Life Technologies) w guzie (strzałka) i normalnej sąsiedniej wysepce (grot strzałki) przy małym powiększeniu. Panel B pokazuje niewielkie barwienie insuliny (Dako) w małych obszarach guza (strzałka) i pozytywne zabarwienie w sąsiedniej normalnej wysepce (grot strzałki) przy małym powiększeniu. Panel C wykazuje pozytywne barwienie dla proinsuliny (Abcam) na normalnej wysepce (grot strzałki) przy małym powiększeniu, a panel D wykazuje pozytywne barwienie dla proinsuliny (Abcam) w całym guzie przy dużym powiększeniu. Barwienie proinsuliny nie odbywa się rutynowo, ale przeprowadzono je na podstawie początkowo podwyższonego poziomu w surowicy, aby potwierdzić, że guz neuroendokrynny rzeczywiście był nowotworem komórek beta (insulinoma).
W rekordzie przypadku, Pallais i in. Continue reading „Kobieta ze zmienionym statusem psychicznym po porodzie”

Przeglad regulacyjny nowych leków terapeutycznych – FDA versus EMA, 2011-2015

Urząd ds. Żywności i Leków (FDA) stoi w obliczu ciągłych nacisków na przyspieszenie przeglądu regulacyjnego i zatwierdzania nowych leków. Chociaż ustawa o wygaśnięciu XXI wieku, która została podpisana ustawą w grudniu 2016 r., Zawiera kilka reform, które mają na celu dalsze usprawnienie ocen FDA, szybkość procesu przeglądu regulacyjnego jest regulowana przez Ustawę o opłatach za leki na receptę (PDUFA) .2 Z Kongresem gotowy rozważyć ponowną autoryzację PDUFA przed wygaśnięciem w październiku 2017 r., Szybkość procesu przeglądu regulacyjnego FDA zostanie poddana ponownej kontroli. Aby poinformować o tych dyskusjach, porównaliśmy czasy przeglądu nowych środków terapeutycznych, które zostały zatwierdzone przez FDA lub Europejską Agencję Leków (EMA), głównego regulatora ds. Leków w Europie, w latach 2011-2015. Stosując metody podobne do naszego wcześniej opublikowanego porównania czasów przeglądu agencji, 3 zidentyfikowaliśmy wszystk ie nowe środki terapeutyczne, które zostały zatwierdzone przez FDA lub EMA w latach 2011-2015, klasyfikując je zgodnie z obszarem terapeutycznym i stanem osieroconym. Continue reading „Przeglad regulacyjny nowych leków terapeutycznych – FDA versus EMA, 2011-2015”

Niwolumab w leczeniu raka plaskonablonkowego glowy i szyi

Nowa klasa toksycznych efektów pojawiła się z immunoterapią nowotworów. Skutki uboczne związane z układem odpornościowym układu odpornościowego są szczególnie interesujące, ponieważ są częste, ale rzadko wymagają przerwania leczenia. Ponadto immunoterapia oferuje obiecujący model do badania niektórych autoimmunologicznych endokrynopatii, które są rzadkie w ogólnej populacji i których mechanizmy patofizjologiczne nie są w pełni znane. W tym względzie, dokładne definicje endokrynnych związanych z odpornością działań niepożądanych w próbach immunoterapii są nierozstrzygniętymi kwestiami w tej dziedzinie. Ferris i in. (Wydanie 10 listopada) przedstawia wyniki leczenia niwolumabem u pacjentów z rakiem płaskonabłonkowym głowy i szyi. Continue reading „Niwolumab w leczeniu raka plaskonablonkowego glowy i szyi”

Wpływ estrogenu na Pseudomonas Mucoidy i zaostrzenia w mukowiscydozie AD 4

Wpływ doustnych środków antykoncepcyjnych na liczbę kursów antybiotyków wymaganych w każdym roku u kobiet z mukowiscydozą. Dostępne dane z rejestru Cystic Fibrosis of Ireland dla 239 kobiet (?18 lat) uzyskano dla lat 2001 do 2010, ale pokazane zostały tylko lata, gdy stwierdzono rejestrację ponad 55% (2006-2009). Średnia liczba kursów antybiotyków (doustnych lub dożylnych), które zostały otrzymane z powodu pogorszenia stanu klinicznego, określona przez lekarza prowadzącego, jest przedstawiona dla 36 kobiet otrzymujących doustne środki antykoncepcyjne (OC), w porównaniu z losową próbą 41 kobiet, które nie otrzymują doustne środki antykoncepcyjne (około 20% próbki), dla odpowiednich okresów. Przeciwne tendencje zostały wykryte między obiema grupami. Równania modelowe przedstawiają współczynniki regresji liniowej: przecięcie a, nachylenie b oraz kwadrat współczynnika korelacji (R2) dla tendencji do zmniejszania się liczby kobiet otrzymujących doustne środki antykoncepcyjne wymagające antybiotyków (linia pomarańczowa) w porównaniu do tendencji wzrostowej kobiet nie otrzymujących doustne środki antykoncepcyjne wymagające antybiotyków (zielona linia). Na podstawie rocznych porównań za pomocą testu nieparametrycznego Manna-Whitneya, jedna gwiazdka wskazuje P = 0,07, a podwójna gwiazdka oznacza P = 0,002. Continue reading „Wpływ estrogenu na Pseudomonas Mucoidy i zaostrzenia w mukowiscydozie AD 4”

Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów

width=1024

Około 2 miliony ludzi rocznie bierze udział w wyścigach długodystansowych w Stanach Zjednoczonych. Doniesienia o zatrzymaniach krążenia związanych z rasą wywołały obawy o bezpieczeństwo tej aktywności. Metody
Oceniliśmy występowanie i wyniki zatrzymania krążenia związanego z wyścigami maratonu i półmaratonu w Stanach Zjednoczonych od stycznia 2000 r. Do 31 maja 2010 r. Ustaliliśmy charakterystykę kliniczną aresztowań, przeprowadzając wywiady z osobami, które przeżyły i krewnych nieużywane, przeglądanie dokumentacji medycznej i analizowanie danych pośmiertnych.
Wyniki
Z 10,9 miliona uczestników, 59 (średnia [? SD] wieku, 42 ? 13 lat, 51 mężczyzn) miało zatrzymanie krążenia (częstość występowania, 0,54 na 100 000 uczestników, 95% przedział ufności [CI], 0,41 do 0,70). Continue reading „Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów”

Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów AD 3

Perfekcyjne predyktory wyniku, z przeżywalnością lub śmiercią perfekcyjnie stratyfikowaną przez zmienną będącą przedmiotem zainteresowania, nie mogły być analizowane z regresją logistyczną, a ich związek z wynikiem zatrzymania czynności serca oceniano za pomocą dokładnego testu Fishera. Czynniki związane z wynikiem zatrzymania krążenia przy wartości P mniejszej niż 0,10 badano w modelu wielowymiarowym za pomocą wstecznego podejścia stopniowego. Analizy przeprowadzono przy użyciu oprogramowania Stata, wersja 8.0 (StataCorp). Wartość AP mniejsza niż 0,05 została uznana za wskazującą na istotność statystyczną. Wyniki
Charakterystyka i częstość występowania zatrzymania akcji serca
Rycina 1. Rycina 1. Continue reading „Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów AD 3”

Insulina wziewna na cukrzycę

Ważną niepewnością dotyczącą leczenia insuliną wziewną jest potencjalnie zwiększone ryzyko raka płuc. W artykule Clinical Therapeutics dotyczącym insuliny wziewnej w leczeniu cukrzycy McMahon i Arky (problem lutego) informują, że krótkoterminowe badania na zwierzętach nie wykazały istotnego wpływu na wskaźniki proliferacji komórek w obszarach wyrostka zębodołowego lub oskrzelowo-płucnego płuc. . To nie jest całkiem poprawne. Jedno z krótkoterminowych badań wskazuje na zwiększoną częstość mitozy wywołanej przez insulinę wziewną u szczurów.2
Przypuszczalnie w odpowiedzi na to odkrycie firma Pfizer, producent preparatu insuliny ludzkiej w postaci suchego proszku, zaproponowała przeprowadzenie 12-letniego badania prospektywnego w celu porównania śmiertelności z powodu raka płuca pomiędzy leczoną INH [insuliną wziewną] i nie leczoną INH pacjenci. Continue reading „Insulina wziewna na cukrzycę”

Ocena w edukacji medycznej

Jestem zawiedziony, że recenzja oceny Epsteina w edukacji medycznej (wydanie 25 stycznia) nie zawiera krótkiego przypadku, który jest znakomitym instrumentem stosowanym w wielu placówkach edukacyjnych.2 W krótkim przypadku student jest proszony o wykonanie nadzorowanego skoncentrowane badanie fizyczne (np. tylko jamy brzusznej) prawdziwego pacjenta, z niewielką wiedzą na temat historii pacjenta, a następnie oceniane na podstawie techniki badania i zdolności do wywoływania fizycznych znaków i prawidłowej interpretacji tych wyników. W celu poprawy ważności i niezawodności stosuje się kilka przypadków.
Dzięki temu, że badanie fizykalne jest integralną częścią oceny kandydatów, krótki przypadek stanowi narzędzie ograniczające spadek umiejętności w zakresie badania fizykalnego.3 Ponadto krótki przypadek w sposób unikalny przygotowuje stażystę do przeprowadzenia dokładnej oceny i umieszczenia fizycznych ustaleń w kontekście. Umiejętności te są szczególnie cenne w obecnej dobie ograniczeń w służbie pracy i zwiększenia pracy zmianowej, 4 ponieważ urzędnik domowy może zostać wezwany do oceny pacjenta, którego prawie nie zna. Continue reading „Ocena w edukacji medycznej”

The Excellent Doctor Blackwell: Życie pierwszego lekarza płci żeńskiej ad

Kiedy wróciła do Nowego Jorku, zmagała się potężnie, by przyciągnąć pacjentów, mimo że ukończyła klasę i otrzymała bezwarunkowe wsparcie wybitnych nowojorczyków, takich jak Horace Greeley. Nie widząc alternatywy, postanowiła stworzyć w pełni wyposażony szpital dla kobiet i dzieci, w którym pracowałyby kobiety. W ten sposób mogłaby zapewnić kobietom wysokiej jakości kształcenie medyczne i szkolenie kliniczne. Z pomocą siostry Blackwella, Emily i Marii Zakrzewskiej (oboje zostali lekarzami), a także społeczności Quakerów, zebrano wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić dom przy Bleecker Street w 1857 roku, aw niecałe 2 miesiące przekształcono go w mały szpital. Nowojorski Infirmary for Indigent Women and Children otworzył swoje drzwi 12 maja 1857 roku. Continue reading „The Excellent Doctor Blackwell: Życie pierwszego lekarza płci żeńskiej ad”