Przerwanie stosowania rysperydonu w chorobie Alzheimera

Devanand i in. (Wydanie 18 października) raportują wyniki swoich badań nad ryzykiem nawrotu po odstawieniu leków przeciwpsychotycznych u pacjentów z chorobą Alzheimera. Mimo że w celu oceny skuteczności leczenia zachęcające i przeprowadzane w odpowiednim czasie są randomizowane, kontrolowane badania z udziałem osób starszych, liczba zgłoszonych zdarzeń niepożądanych z randomizowanych badań klinicznych może być ostrożna z uwagi na małe rozmiary próbek i stosunkowo krótki czas obserwacji. w badaniu Devananda i wsp. pacjenci zostali wykluczeni z randomizacji, jeśli mieli zdarzenie niepożądane podczas 16-tygodniowego leczenia rysperydonem w fazie otwartej w fazie A. Na dużą skalę badania obserwacyjne z udziałem ludzi w starszym wieku mogą być bardziej odpowiednie. Continue reading „Przerwanie stosowania rysperydonu w chorobie Alzheimera”

Lewosimendan w Sepsis

Podobnie jak wielu lekarzy zajmujących się krytyczną opieką, z niecierpliwością czekaliśmy na wyniki badania Levosimendana dotyczącego zapobiegania ostrym dysfunkcjom narządów w badaniu Sepsis (LeoPARDS) przeprowadzonym przez Gordona i wsp. (Wydanie z 27 października) 1, aby dowiedzieć się, czy stosować lewosimendan u pacjentów niestabilnych hemodynamicznie z posocznicą. Przesłanki stosowania lewosimendanu w posocznicy opierają się na badaniach, które wykazały korzyść śmiertelną wśród pacjentów z kardiomiopatią septyczną leczonych lewosimendanem.2,3 Niestety, liczba pacjentów z dysfunkcją mięśnia sercowego, którzy byli włączeni do badania LeoPARDS była ewidentnie raczej niska, zgodnie z rzadką informacją hemodynamiczną (tylko 30% pacjentów poddano ocenie wyjściowej serca), liberalnym kryteriom włączenia i znikomym użycie dobutaminy. Ponadto w trakcie badania nie była wymagana rutynowa echokardiografia ani monitorowanie hemodynamiczne. D latego badanie to nie zawiera więcej informacji niż informacja o tym, że pacjenci z posocznicą, u których stwierdzono zmniejszoną ogólnoustrojową oporność naczyniową, ale bez klinicznych objawów dysfunkcji mięśnia sercowego, nie odnosili korzyści z leczenia silnym lekiem inodilacyjnym. Tak więc, raczej rozczarowująco, projekt badania był zbyt prosty, aby odpowiedzieć na pytanie, czy stosować lewosimendan , czy też nie, stosować u pacjentów z hemodynamicznie istotną kardiomiopatią septyczną. Continue reading „Lewosimendan w Sepsis”

Wyniki piecioletnie po usunieciu z pompy lub wszczepieniu pomostowania tetnicy wiencowej w obrebie pompy

Lamy i jego współpracownicy (wydanie 15 grudnia) raport 5-letnich danych z badania CABG Off lub On Pump Revascularization Study (CORONARY). Opisują podobne wyniki w odniesieniu do wyników klinicznych i kosztów po 5 latach u pacjentów losowo przydzielonych do zabiegu pomostowania tętnic wieńcowych (CABG) wykonanego techniką bijąco-serca (bez pompy) oraz w grupie pacjentów z CABG z pomostem sercowo-płucnym ( na pompie). Według wszystkich kont, Koronar był duży; 4752 pacjentów zapisało się do 79 ośrodków, a dalsze dane były dostępne dla 98,8% pacjentów. Niemniej autorzy nie wyjaśniają różnic w sposobie, w jaki przeprowadzono pomostowanie krążeniowo-płucne w tym badaniu. W kardiochirurgicznej społeczności opracowano oparte na dowodach wytyczne dotyczące prowadzenia krążenia pozaustrojowego; w niniejszych wytycznych opisano elementy obejścia (np. częstotliwość rozgrzewania2 i transfuzje krwi3,4), które mogą mieć klinicznie znaczący wpływ na ryz yko rozwoju drugiego wyniku w postaci krwi płodowej (tj. Continue reading „Wyniki piecioletnie po usunieciu z pompy lub wszczepieniu pomostowania tetnicy wiencowej w obrebie pompy”

Przewlekly kaszel

width=615Jesteśmy zaskoczeni, że Smith i Woodcock (wydanie z 20 października) nie wspominają o krztuścach w artykule z Clinical Practice na temat przewlekłego kaszlu. Wielu klinicystów nie zdaje sobie sprawy, że u osób dorosłych może wystąpić krztusiec jest on jednak odpowiedzialny za 13 do 32% schorzeń związanych z przedłużającym się kaszlem (tj. kaszel trwający od do 3 tygodni podczas prezentacji). Przytłaczająca większość pacjentów z krztuścem ma kaszel, który utrzymuje się dłużej niż 3 tygodnie, a wiele osób ma kaszel, który utrzymuje się dłużej niż 8 tygodni; średni czas trwania kaszlu wynosi około 3 miesiące.4 Klasyczne objawy krztuśca (tj. wdechowe okrzyki, napadowy kaszel, wymioty poowrzodzenia i omdlenia) mogą lub mogą wystąpić u pacjenta z kokluszem; mogą również wystąpić u niektórych pacjentów z kaszlem, który nie jest spowodowany kokluszem. Tak więc objawy te mają ograniczoną przydatność w diagnozowaniu u dorosłych; pr zedłużony kaszel jest często dominującym objawem krztuśca.5 U dorosłych mogą wystąpić powikłania związane z zakażeniem krztuścem (np. Continue reading „Przewlekly kaszel”

Skrócone leczenie przeciwbakteryjne w ostrym zapaleniu ucha srodkowego

Hoberman i in. (Wydanie 22 grudnia) przeprowadził dobrze zaprojektowane badanie, które wykazało, że 10-dniowy cykl klawulanianu amoksycyliny przewyższał 5-dniowy schemat leczenia dzieci w wieku od 6 do 23 miesięcy z ostrym zapaleniem ucha środkowego. Badacze wyjaśniają, że zdecydowali się na badanie klawulanianu amoksycyliny, ponieważ jest to obecnie najskuteczniejszy doustny środek przeciwbakteryjny do leczenia ostrego zapalenia ucha środkowego . Jednak skuteczność nie jest jedyną zmienną wpływającą na taką decyzję o leczeniu. Amoksycylina w dużych dawkach jest skuteczna przeciwko zwykłym patogenom bakteryjnym. Ma również korzystny profil bezpieczeństwa, smak akceptowalny dla dzieci, stosunkowo niski koszt i węższe spektrum mikrobiologiczne niż amoksycylino-klawulanian. Continue reading „Skrócone leczenie przeciwbakteryjne w ostrym zapaleniu ucha srodkowego”

Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 2

Oceny skuteczności obejmowały zmiany szkieletowe, oceniane za pomocą radiografii, oraz silnik brutto, silnik precyzyjny i rozwój poznawczy, mierzone za pomocą skali Bayley Scales of Infant and Toddler Development, trzecia edycja (Bayley-III), instrument wykorzystujący normę ocena funkcjonowania rozwojowego dzieci w wieku od do 42 miesięcy oraz identyfikacja dzieci z opóźnieniem rozwojowym. Surowe wyniki pomyślnie ukończonych elementów są konwertowane na skalowane i złożone wyniki umożliwiające porównanie z dziećmi w standardowej próbce. Rozwojowe wyniki równoważne wiekowi w miesiącach pozwalają na porównanie surowych wyników z typowo rozwijającymi się dziećmi30. Wszyscy pacjenci otrzymywali ENB-0040 przez 6 miesięcy, a następnie mieli możliwość zapisania się do otwartego badania uzupełniającego. Kryteria kwalifikowalności obejmowały wiek 3 lat lub mniej, objawy hipofosfatazji występujące przed 6 miesiącem życia, hipofosfatazję, podwyższony poziom PLP w osoczu, chorobę szkieletową związaną z hipofosfatazją, ocenioną radiologicznie, niepowodzenie w rozwoju, koślawe zniekształcenie klatki piersiowej lub odpowiedź na pirydoksynę. napady padaczkowe i nieurazowe lub słabo gojące się złamania, hiperkalcemia, kraniosynostoza, nephrocalcinosis lub kompromis oddechowy spowodowany hipofosfatazją. Continue reading „Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 2”

Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów AD 5

Możliwym wyjaśnieniem jest to, że dłuższe rasy wiążą się z większym stresem fizjologicznym, a tym samym większym prawdopodobieństwem wywołania niepożądanego zdarzenia u predysponowanego uczestnika. Wreszcie, choroba sercowo-naczyniowa stanowiła większość przypadków zatrzymania krążenia. Kardiomiopatia przerostowa, główna przyczyna śmierci u młodych sportowców wyczynowych, 12,13 była również główną przyczyną zgonów w tej populacji. Alternatywne zaburzenia związane z rasą, w tym hiponatremia30 i hipertermia, 31 pozostają ważnymi problemami, ale są niezbyt częstymi przyczynami zatrzymania krążenia i nagłej śmierci. Ogólny wskaźnik śmiertelności w przypadku wynosił 71%. Porównuje to korzystnie z poprzednimi danymi dotyczącymi pozaszpitalnych zatrzymań krążenia (mediana przypadku śmiertelności, 92%) 32 Może to wynikać z faktu, że bieżące wyścigi często mają dużą gęstość widzów, a także usługi medyczne na miejscu które umożliwiają szybką interwencję w nagłych wypadkach. Continue reading „Zatrzymanie akcji serca podczas długodystansowych wyścigów AD 5”

Ocena w edukacji medycznej

Jestem zawiedziony, że recenzja oceny Epsteina w edukacji medycznej (wydanie 25 stycznia) nie zawiera krótkiego przypadku, który jest znakomitym instrumentem stosowanym w wielu placówkach edukacyjnych.2 W krótkim przypadku student jest proszony o wykonanie nadzorowanego skoncentrowane badanie fizyczne (np. tylko jamy brzusznej) prawdziwego pacjenta, z niewielką wiedzą na temat historii pacjenta, a następnie oceniane na podstawie techniki badania i zdolności do wywoływania fizycznych znaków i prawidłowej interpretacji tych wyników. W celu poprawy ważności i niezawodności stosuje się kilka przypadków.
Dzięki temu, że badanie fizykalne jest integralną częścią oceny kandydatów, krótki przypadek stanowi narzędzie ograniczające spadek umiejętności w zakresie badania fizykalnego.3 Ponadto krótki przypadek w sposób unikalny przygotowuje stażystę do przeprowadzenia dokładnej oceny i umieszczenia fizycznych ustaleń w kontekście. Umiejętności te są szczególnie cenne w obecnej dobie ograniczeń w służbie pracy i zwiększenia pracy zmianowej, 4 ponieważ urzędnik domowy może zostać wezwany do oceny pacjenta, którego prawie nie zna. Continue reading „Ocena w edukacji medycznej”

Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła czesc 4

Historia ciężkiego używania tytoniu (20 lub więcej paczek), historia ciężkiego spożywania alkoholu (15 lub więcej napojów tygodniowo przez 15 lat lub więcej) oraz historia regularnego stosowania marihuany była również związana z rakiem jamy ustnej i gardła (tabela 1). Podobny odsetek pacjentów chorych na cukrzycę i grupę kontrolną nie wykazywał w przeszłości tytoniu ani alkoholu (odpowiednio 13% i 14%, iloraz szans 1,0, 95% CI, 0,5 do 1,9). Tabela 2. Tabela 2. Związki raka jamy ustnej i gardła z zachowaniami seksualnymi. Continue reading „Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła czesc 4”

Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym ad 8

Wystąpiło stosunkowo niewiele zdarzeń niepożądanych wśród biorców szczepionek. Podjęto kilka kroków, aby zapewnić, że badanie to zapewni wysoki poziom zaufania do bezpieczeństwa i skuteczności czterowalentnej szczepionki. Zanotowano zróżnicowaną populację młodych kobiet uczestniczących w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Dane dotyczące poważnych działań niepożądanych związanych ze szczepionką lub związanych z zabiegiem oraz wyników dotyczących ciąży były zbierane przez cały okres obserwacji. Ponieważ związane z HPV zmiany pochwy i sromu mogą mieć niejednoznaczny obraz kliniczny, zastosowano intensywny harmonogram odwiedzin z agresywnymi schematami kontroli narządów płciowych, biopsję podejrzanych zmian i badań cytologicznych oraz kolposkopię z biopsją w celu zapewnienia wysokiej wrażliwości na zmiany związane z HPV . Continue reading „Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym ad 8”