Badania choroby nerek

Porównywano wyjściową charakterystykę kliniczną i proceduralną między grupami CABG i PCI w obrębie każdej warstwy CKD (eGFR <60 ml / min / 1,73 m2 i> 60 ml / min / 1,73 m2) oraz między grupami CKD za pomocą testu t Studenta i chi-kwadrat test dla zmiennych ciągłych i kategorycznych, odpowiednio. Skumulowana częstość występowania MACCE została obliczona przy zastosowaniu podejścia Kaplana-Meiera w czasie do pierwszego zdarzenia i porównana dla różnych grup przy użyciu testu log-rank. Współczynniki zagrożenia (HR) dla zdarzeń niepożądanych związanych z CKD a bez CKD zostały wygenerowane przy użyciu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa z korektą dla następujących zmiennych towarzyszących: płeć, wiek, zażywanie insuliny, historia MI, obraz kliniczny (stabilna choroba wieńcowa serca (CHD) ostry zespół wieńcowy), wynik SYNTAX (synergia między PCI z taksówką i kardiochirurgią), obecny stan palenia tytoniu, randomizowane leczenie i historia choroby naczyń obwodowych (PVD). Zmienne, które mogą w sposób wiarygodny zakłamać związek między CKD a wynikami, zostały wybrane do uwzględnienia w skorygowanych modelach. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało sprawdzone w skorygowanych modelach poprzez wykreślenie log ujemnego dziennika przeżycia w stosunku do czasu zalogowania. Krzywe nie krzyżowały się i były równoległe względem siebie, w ten sposób sprawdzając założenie proporcjonalnego zagrożenia. Założenie liniowości zbadano również dla stałych zmiennych towarzyszących, które nie wykazały odchyleń od liniowości.

Continue reading „Badania choroby nerek”

Linezolid w leczeniu gruzlicy o duzej opornosci na leki

Od 2006 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozważyła stosowanie linezolidu w leczeniu gruźlicy opornej na wiele leków (MDR), uznając, że jej skuteczność jest niejasna i nie zaleca jej rutynowego stosowania.1,2 Wyniki Lee et al. (Wydanie z 18 października) 3 dodać do dowodów dotyczących profilu bezpieczeństwa i skuteczności linezolidu w leczeniu ratunkowym gruźlicy szeroko rozpowszechnionej lekoopornie (XDR) i wzmocnić zalecenia WHO. Jednak lekarze prowadzący opiekę nad chorymi na gruźlicę lekooporną, którzy nie reagują na leczenie, nie powinni lekceważyć 10,25% oporności na linezolid wykryty w tej próbie. Korzyści dla pacjentów i zdrowia publicznego związane z używaniem linezolidu (i przyszłych nowych leków) w leczeniu opornej na leki gruźlicy będą zależeć od zapewnienia, że lekarze stosują najwyższe standardy przy przepisywaniu leków przeciwprątkowych i nigdy nie dodają leku samodzielnie do reżimu pacjenta z chorobą, która nie reagu je na leczenie4. Unikanie monoterapii poprzez dodanie kilku leków, wraz z linezolidem, które są uważane za skuteczne w reżimie leczenia, ma zasadnicze znaczenie dla zachowania przydatności linezolidu, nowych oksazolidynonów będących obecnie w fazie rozwoju oraz wszelkie nowe leki, które będą stosowane w przyszłości w leczeniu opornej na leki gruźlicy. Continue reading „Linezolid w leczeniu gruzlicy o duzej opornosci na leki”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym

Ravaud i in. (Wydanie z 8 grudnia) opisują przełomowe doświadczenie terapii adjuwantowej w leczeniu raka nerkowokomórkowego. Jednak celem terapii u chorych na raka jest zwiększenie długości i jakości życia, a cel ten nie został osiągnięty w badaniu. Chociaż osiągnięto znaczny wzrost czasu przeżycia wolnego od choroby, nie przełożyło się to na ogólną korzyść z przeżycia. Ogólna i netto korzyść z adiuwantu sunitynibu jest wątpliwa. W przypadku rozwinięcia się choroby przerzutowej pacjenci nadal mogą odnieść korzyść z przeżycia ze stosowania sunitynibu, a adiuwantowa ekspozycja na sunitynib może skutkować nawrotem choroby opornej na sunitynib, negując tym samym skuteczność sunitynibu. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym”

Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry

Wnioski Simpsona i współpracowników (wydanie z 15 grudnia) dotyczące skuteczności i jakości życia dupilumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry otwierają nowe perspektywy w strategiach leczenia chorób alergicznych, ponieważ interleukina-4 i interleukina -13 to cytokiny zapalne typu 2, które mogą być ważnymi czynnikami chorób atopowych lub alergicznych . Biorąc pod uwagę dobre wyniki u pacjentów z astmą2 lub polipowatością nosa, 3 my, pediatrzy, przyglądamy się z zainteresowaniem możliwościom wynikającym z tych badań z udziałem dorosłych. Jednak wyższa częstość alergicznego zapalenia spojówek w grupie leczonej dupilumabem niż w grupie placebo w tym badaniu jest sprzeczna z tymi życzeniami. Chociaż zgadzamy się z autorami, że dalsze badania nad przyczynami zapalenia spojówek są uzasadnione , czy mogą to być przypadki atopowego zapalenia rogówki i spojówki, a nie zwykłego alergicznego zapalenia spojówek? Ten stan jest często zwią zany z atopowym zapaleniem skóry.4 Jeśli tak, czy można postawić hipotezę, że blokada interleukiny-4 i interleukiny-13 zwiększa aktywność specyficznych ligandów zaangażowanych w atopowe zapalenie rogówki i spojówki (np. Ligand OX40) w oku, obszar uprzywilejowany immunologicznie 5 To ograniczyłoby potencjalne zastosowania dupilumabu w dziedzinie alergii. Maurizio Mennini, MD Lamia Dahdah, MD Alessandro Fiocchi, MD Szpital Bambino Ges? Children s Research Hospital, Rzym, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Continue reading „Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry”

Radioterapia z lub bez chemioterapii w inwazyjnym raku pęcherza moczowego AD 5

Chemioradioterapia wiązała się z tendencją do zmniejszenia cystektomii, z 2-letnim wskaźnikiem 11,4% (95% CI, 7,1 do 18,0) w grupie stosującej chemioradioterapię w porównaniu z 16,8% (95% CI, 11,6 do 23,9) w grupie otrzymującej radioterapię (P = 0,07), chociaż porównanie było słabsze. Spośród 51 wykonanych cystektomii 41 (80,4%) dotyczyło nawrotów (27 przypadków w przypadku choroby inwazyjnej, 9 w przypadku choroby nieinwazyjnej mięśni oraz 5 w przypadku nieznanego typu nawrotu); 4 zostały wykonane dla późnych skutków radioterapii. Ogółem odnotowano 208 zgonów (98 w grupie chemioradioterapii i 110 w grupie radioterapii). Pięcioletnie ogólne wskaźniki przeżycia wyniosły 48% (95% CI, 40 do 55) w grupie stosującej chemioradioterapię w porównaniu do 35% (95% CI, 28 do 43) w grupie otrzymującej radioterapię, dla szacowanej absolutnej różnicy wynoszącej 7% (95% CI, -3 do 17). Współczynnik ryzyka całkowitego przeżycia w grupie otrzymującej chemioradioterapię wynosił 0,82 (95% CI, 0,63 do 1,09, P = 0,16) z małą rozbieżnością między grupami aż do co najmniej 2 lat (ryc. 2C). Continue reading „Radioterapia z lub bez chemioterapii w inwazyjnym raku pęcherza moczowego AD 5”

Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 4

Poprawa jakości szkieletu obejmowała dyfundowanie zwiększonej zawartości minerałów, skorygowane lub poprawione tworzenie kości endochondralnej i błoniastej, naprawianie złamań, zmniejszoną deformację, rozdzielanie radiolucencji i stwardnienia oraz rozległe modelowanie i przebudowę. Wyniki RGI-C uległy poprawie od wartości wyjściowej do 24 tygodnia oraz od wartości początkowej do 48. tygodnia, u 9 z 10 pacjentów (90%, przedział ufności 95% [CI], od 55 do 100) i u 8 z 9 pacjentów (89%, 95% CI Od 52 do 100), spełniających kryterium odpowiedzi na leczenie (patrz rozdział Wyniki w dodatkowym dodatku). Pacjent, który zmarł z powodu sepsy, ocenił, że otrzymał odpowiedź po 24 tygodniach. Mediana wskaźnika RGI-C została zwiększona o 2,0 punktów w 24 tygodniu i 2,3 punktu w 48 tygodniu (P = 0,004 dla obu porównań), wskazując na zasadnicze i ciągłe gojenie się krzywicy. Prawie wszyscy pacjenci z odpowiedzią wykazywali poprawę w poszerzeniu fiszki, rozdęcie przynasadowe, nieregularność strefy zwapnienia i metafizyczne promieniowanie. Continue reading „Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 4”

Donepezil i Memantyna na umiarkowaną i ciężką chorobę Alzheimera AD 3

Przy wielkości próbki wynoszącej 430 oszacowaliśmy, że badanie będzie miało 95% mocy do wykrycia 1,0-punktowej różnicy między grupami donepezilu i placebo lub między memantyną a grupami placebo w punktach SMMSE i 90% mocy do wykrycia punktu 2,0-punktowego. różnica pomiędzy grupami donepezilu i grupy placebo lub między grupami memantyny i placebo w punktach BADLS w dowolnym punkcie oceny (cele i 2), zakładając oczekiwaną stawkę 20% dla nieodebranych wizyt, przy dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 5% . Przy tej wielkości próby oszacowaliśmy, że badanie będzie miało 96% mocy do wykrycia 1,5-punktowej różnicy w punktach SMMSE i 80% mocy do wykrycia 2,5-punktowej różnicy w wynikach BADLS pomiędzy grupami terapii skojarzonej i monoterapii w dowolnym jeden punkt oceny (cel 3). O ile nie określono inaczej, przeprowadziliśmy analizy danych od wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację, i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, stosując zasadę zamiaru leczenia w miarę możliwości, biorąc pod uwagę brakujące dane. Dane od uczestników były analizowane zgodnie z grupami, do których zostały przydzielone, niezależnie od wycofania się z przypisanego badanego leku lub rozpoczęcia leczenia otwartego. Analizę wariancji zastosowano do zidentyfikowania istotnych różnic w ciągłych wyjściowych cechach charakterystycznych dla czterech badanych grup, a dokładny test Fishera zastosowano do określenia różnic w kategorycznych cechach wyjściowych. Continue reading „Donepezil i Memantyna na umiarkowaną i ciężką chorobę Alzheimera AD 3”

The Excellent Doctor Blackwell: Życie pierwszego lekarza płci żeńskiej ad

Kiedy wróciła do Nowego Jorku, zmagała się potężnie, by przyciągnąć pacjentów, mimo że ukończyła klasę i otrzymała bezwarunkowe wsparcie wybitnych nowojorczyków, takich jak Horace Greeley. Nie widząc alternatywy, postanowiła stworzyć w pełni wyposażony szpital dla kobiet i dzieci, w którym pracowałyby kobiety. W ten sposób mogłaby zapewnić kobietom wysokiej jakości kształcenie medyczne i szkolenie kliniczne. Z pomocą siostry Blackwella, Emily i Marii Zakrzewskiej (oboje zostali lekarzami), a także społeczności Quakerów, zebrano wystarczającą ilość pieniędzy, aby kupić dom przy Bleecker Street w 1857 roku, aw niecałe 2 miesiące przekształcono go w mały szpital. Nowojorski Infirmary for Indigent Women and Children otworzył swoje drzwi 12 maja 1857 roku. Continue reading „The Excellent Doctor Blackwell: Życie pierwszego lekarza płci żeńskiej ad”

The Cigarette Century: The Rise, Fall i Deadly Persistence produktu, który zdefiniował Amerykę

Jako dziecko, Allan Brandt wspomina na początku tej wspaniałej książki, był zafascynowany billboardem na Times Square, który opisywał słynnego Camel Mana, dmuchającego w nieskończone, neonowo oświetlone nocne niebo niekończących się doskonałych pierścieni dymnych . Dla Brandta, który uczy historii medycyny i nauk ścisłych na Uniwersytecie Harvarda, że fascynacja dzieciństwa doprowadziła do ukarania ambicji: napisanie ostatecznej historii papierosa jako ikony kultury i publicznego koszmaru zdrowia. Projekt rozpoczął pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, ale nowe źródła i wydarzenia wciąż zmieniały swój kształt. Zamiast śpieszyć się do publikacji, Brandt nie spieszył się, aby to naprawić, a efekt końcowy jest mistrzowskim opisem tego, co nazywa on stuleciem. Continue reading „The Cigarette Century: The Rise, Fall i Deadly Persistence produktu, który zdefiniował Amerykę”

Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła ad

Silne dane epidemiologiczne zapewniłyby dodatkowe wsparcie dla związku przyczynowego między rakiem HPV a rakiem jamy ustnej i gardła i mogłyby stanowić przewodnik dla przyszłych programów profilaktyki raka, obejmujących szczepienia, aby zapobiec zakażeniu ustnego zakażenia HPV lub skriningowi w celu jego wykrycia. Metody
Pacjenci
Nasze badanie kliniczno-kontrolne zostało zagnieżdżone w ramach długoterminowego badania kohortowego pacjentów ze świeżo zdiagnozowanymi raków płaskonabłonkowych głowy i szyi w ambulatoryjnej klinice otolaryngologii w szpitalu Johns Hopkins w Baltimore w latach 2000-2005. Kwalifikujący się pacjenci obejmowali pacjentów z potwierdzona diagnoza raka płaskonabłonkowego jamy ustnej i gardła.
Tabela 1. Tabela 1. Continue reading „Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła ad”