Badania choroby nerek

Porównywano wyjściową charakterystykę kliniczną i proceduralną między grupami CABG i PCI w obrębie każdej warstwy CKD (eGFR <60 ml / min / 1,73 m2 i> 60 ml / min / 1,73 m2) oraz między grupami CKD za pomocą testu t Studenta i chi-kwadrat test dla zmiennych ciągłych i kategorycznych, odpowiednio. Skumulowana częstość występowania MACCE została obliczona przy zastosowaniu podejścia Kaplana-Meiera w czasie do pierwszego zdarzenia i porównana dla różnych grup przy użyciu testu log-rank. Współczynniki zagrożenia (HR) dla zdarzeń niepożądanych związanych z CKD a bez CKD zostały wygenerowane przy użyciu regresji proporcjonalnych hazardów Coxa z korektą dla następujących zmiennych towarzyszących: płeć, wiek, zażywanie insuliny, historia MI, obraz kliniczny (stabilna choroba wieńcowa serca (CHD) ostry zespół wieńcowy), wynik SYNTAX (synergia między PCI z taksówką i kardiochirurgią), obecny stan palenia tytoniu, randomizowane leczenie i historia choroby naczyń obwodowych (PVD). Zmienne, które mogą w sposób wiarygodny zakłamać związek między CKD a wynikami, zostały wybrane do uwzględnienia w skorygowanych modelach. Założenie dotyczące proporcjonalnych zagrożeń zostało sprawdzone w skorygowanych modelach poprzez wykreślenie log ujemnego dziennika przeżycia w stosunku do czasu zalogowania. Krzywe nie krzyżowały się i były równoległe względem siebie, w ten sposób sprawdzając założenie proporcjonalnego zagrożenia. Założenie liniowości zbadano również dla stałych zmiennych towarzyszących, które nie wykazały odchyleń od liniowości.

Continue reading „Badania choroby nerek”

Linezolid w leczeniu gruzlicy o duzej opornosci na leki

Od 2006 r. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rozważyła stosowanie linezolidu w leczeniu gruźlicy opornej na wiele leków (MDR), uznając, że jej skuteczność jest niejasna i nie zaleca jej rutynowego stosowania.1,2 Wyniki Lee et al. (Wydanie z 18 października) 3 dodać do dowodów dotyczących profilu bezpieczeństwa i skuteczności linezolidu w leczeniu ratunkowym gruźlicy szeroko rozpowszechnionej lekoopornie (XDR) i wzmocnić zalecenia WHO. Jednak lekarze prowadzący opiekę nad chorymi na gruźlicę lekooporną, którzy nie reagują na leczenie, nie powinni lekceważyć 10,25% oporności na linezolid wykryty w tej próbie. Korzyści dla pacjentów i zdrowia publicznego związane z używaniem linezolidu (i przyszłych nowych leków) w leczeniu opornej na leki gruźlicy będą zależeć od zapewnienia, że lekarze stosują najwyższe standardy przy przepisywaniu leków przeciwprątkowych i nigdy nie dodają leku samodzielnie do reżimu pacjenta z chorobą, która nie reagu je na leczenie4. Unikanie monoterapii poprzez dodanie kilku leków, wraz z linezolidem, które są uważane za skuteczne w reżimie leczenia, ma zasadnicze znaczenie dla zachowania przydatności linezolidu, nowych oksazolidynonów będących obecnie w fazie rozwoju oraz wszelkie nowe leki, które będą stosowane w przyszłości w leczeniu opornej na leki gruźlicy. Continue reading „Linezolid w leczeniu gruzlicy o duzej opornosci na leki”

Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym

Ravaud i in. (Wydanie z 8 grudnia) opisują przełomowe doświadczenie terapii adjuwantowej w leczeniu raka nerkowokomórkowego. Jednak celem terapii u chorych na raka jest zwiększenie długości i jakości życia, a cel ten nie został osiągnięty w badaniu. Chociaż osiągnięto znaczny wzrost czasu przeżycia wolnego od choroby, nie przełożyło się to na ogólną korzyść z przeżycia. Ogólna i netto korzyść z adiuwantu sunitynibu jest wątpliwa. W przypadku rozwinięcia się choroby przerzutowej pacjenci nadal mogą odnieść korzyść z przeżycia ze stosowania sunitynibu, a adiuwantowa ekspozycja na sunitynib może skutkować nawrotem choroby opornej na sunitynib, negując tym samym skuteczność sunitynibu. Continue reading „Adiuwant Sunitinib w raku nerkowokomórkowym”

Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry

Wnioski Simpsona i współpracowników (wydanie z 15 grudnia) dotyczące skuteczności i jakości życia dupilumabu u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry otwierają nowe perspektywy w strategiach leczenia chorób alergicznych, ponieważ interleukina-4 i interleukina -13 to cytokiny zapalne typu 2, które mogą być ważnymi czynnikami chorób atopowych lub alergicznych . Biorąc pod uwagę dobre wyniki u pacjentów z astmą2 lub polipowatością nosa, 3 my, pediatrzy, przyglądamy się z zainteresowaniem możliwościom wynikającym z tych badań z udziałem dorosłych. Jednak wyższa częstość alergicznego zapalenia spojówek w grupie leczonej dupilumabem niż w grupie placebo w tym badaniu jest sprzeczna z tymi życzeniami. Chociaż zgadzamy się z autorami, że dalsze badania nad przyczynami zapalenia spojówek są uzasadnione , czy mogą to być przypadki atopowego zapalenia rogówki i spojówki, a nie zwykłego alergicznego zapalenia spojówek? Ten stan jest często zwią zany z atopowym zapaleniem skóry.4 Jeśli tak, czy można postawić hipotezę, że blokada interleukiny-4 i interleukiny-13 zwiększa aktywność specyficznych ligandów zaangażowanych w atopowe zapalenie rogówki i spojówki (np. Ligand OX40) w oku, obszar uprzywilejowany immunologicznie 5 To ograniczyłoby potencjalne zastosowania dupilumabu w dziedzinie alergii. Maurizio Mennini, MD Lamia Dahdah, MD Alessandro Fiocchi, MD Szpital Bambino Ges? Children s Research Hospital, Rzym, Włochy Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. Continue reading „Dwie fazy 3 próby Dupilumabu i placebo w atopowym zapaleniu skóry”

Radioterapia z lub bez chemioterapii w inwazyjnym raku pęcherza moczowego AD 5

Chemioradioterapia wiązała się z tendencją do zmniejszenia cystektomii, z 2-letnim wskaźnikiem 11,4% (95% CI, 7,1 do 18,0) w grupie stosującej chemioradioterapię w porównaniu z 16,8% (95% CI, 11,6 do 23,9) w grupie otrzymującej radioterapię (P = 0,07), chociaż porównanie było słabsze. Spośród 51 wykonanych cystektomii 41 (80,4%) dotyczyło nawrotów (27 przypadków w przypadku choroby inwazyjnej, 9 w przypadku choroby nieinwazyjnej mięśni oraz 5 w przypadku nieznanego typu nawrotu); 4 zostały wykonane dla późnych skutków radioterapii. Ogółem odnotowano 208 zgonów (98 w grupie chemioradioterapii i 110 w grupie radioterapii). Pięcioletnie ogólne wskaźniki przeżycia wyniosły 48% (95% CI, 40 do 55) w grupie stosującej chemioradioterapię w porównaniu do 35% (95% CI, 28 do 43) w grupie otrzymującej radioterapię, dla szacowanej absolutnej różnicy wynoszącej 7% (95% CI, -3 do 17). Współczynnik ryzyka całkowitego przeżycia w grupie otrzymującej chemioradioterapię wynosił 0,82 (95% CI, 0,63 do 1,09, P = 0,16) z małą rozbieżnością między grupami aż do co najmniej 2 lat (ryc. 2C). Continue reading „Radioterapia z lub bez chemioterapii w inwazyjnym raku pęcherza moczowego AD 5”

Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 4

Poprawa jakości szkieletu obejmowała dyfundowanie zwiększonej zawartości minerałów, skorygowane lub poprawione tworzenie kości endochondralnej i błoniastej, naprawianie złamań, zmniejszoną deformację, rozdzielanie radiolucencji i stwardnienia oraz rozległe modelowanie i przebudowę. Wyniki RGI-C uległy poprawie od wartości wyjściowej do 24 tygodnia oraz od wartości początkowej do 48. tygodnia, u 9 z 10 pacjentów (90%, przedział ufności 95% [CI], od 55 do 100) i u 8 z 9 pacjentów (89%, 95% CI Od 52 do 100), spełniających kryterium odpowiedzi na leczenie (patrz rozdział Wyniki w dodatkowym dodatku). Pacjent, który zmarł z powodu sepsy, ocenił, że otrzymał odpowiedź po 24 tygodniach. Mediana wskaźnika RGI-C została zwiększona o 2,0 punktów w 24 tygodniu i 2,3 punktu w 48 tygodniu (P = 0,004 dla obu porównań), wskazując na zasadnicze i ciągłe gojenie się krzywicy. Prawie wszyscy pacjenci z odpowiedzią wykazywali poprawę w poszerzeniu fiszki, rozdęcie przynasadowe, nieregularność strefy zwapnienia i metafizyczne promieniowanie. Continue reading „Terapia zastępująca enzymy w hipofosfatazji zagrażającej życiu AD 4”

Donepezil i Memantyna na umiarkowaną i ciężką chorobę Alzheimera AD 3

Przy wielkości próbki wynoszącej 430 oszacowaliśmy, że badanie będzie miało 95% mocy do wykrycia 1,0-punktowej różnicy między grupami donepezilu i placebo lub między memantyną a grupami placebo w punktach SMMSE i 90% mocy do wykrycia punktu 2,0-punktowego. różnica pomiędzy grupami donepezilu i grupy placebo lub między grupami memantyny i placebo w punktach BADLS w dowolnym punkcie oceny (cele i 2), zakładając oczekiwaną stawkę 20% dla nieodebranych wizyt, przy dwustronnym poziomie istotności wynoszącym 5% . Przy tej wielkości próby oszacowaliśmy, że badanie będzie miało 96% mocy do wykrycia 1,5-punktowej różnicy w punktach SMMSE i 80% mocy do wykrycia 2,5-punktowej różnicy w wynikach BADLS pomiędzy grupami terapii skojarzonej i monoterapii w dowolnym jeden punkt oceny (cel 3). O ile nie określono inaczej, przeprowadziliśmy analizy danych od wszystkich pacjentów, którzy przeszli randomizację, i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku, stosując zasadę zamiaru leczenia w miarę możliwości, biorąc pod uwagę brakujące dane. Dane od uczestników były analizowane zgodnie z grupami, do których zostały przydzielone, niezależnie od wycofania się z przypisanego badanego leku lub rozpoczęcia leczenia otwartego. Analizę wariancji zastosowano do zidentyfikowania istotnych różnic w ciągłych wyjściowych cechach charakterystycznych dla czterech badanych grup, a dokładny test Fishera zastosowano do określenia różnic w kategorycznych cechach wyjściowych. Continue reading „Donepezil i Memantyna na umiarkowaną i ciężką chorobę Alzheimera AD 3”

Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła cd

Określiliśmy ekwiwalent napoju jako jedno 12-ozowe piwo, jedno 6-oz kieliszek wina, jeden 3-oz mieszany napój lub jeden 1,5-oz zastrzyk likieru. Liczbę ekwiwalentów napoju na tydzień ustalono dla każdego pacjenta w każdym 5-letnim przedziale wiekowym i połączono w miarę zużycia alkoholu przez całe życie, zdefiniowanego jako liczba lat, podczas których 15 lub więcej ekwiwalentów napoju (zwanych dalej napojami ) ) na tydzień zostały skonsumowane. Obliczyliśmy skumulowane zużycie tytoniu w latach paczkowania, wykorzystując informacje o częstotliwości używania (liczba wypalanych papierosów, fajek lub cygar dziennie) i czasie stosowania (w odstępach pięcioletnich) i informując o lukach w użyciu. Cztery cygara lub pięć rur dziennie uznawano za równoważne jednej paczce papierosów przy obliczaniu liczby lat w paczkach.22
Bezwarunkowe i warunkowe wielowymiarowe modele regresji logistycznej wykorzystano do oszacowania ilorazów szans i powiązanych 95% przedziałów ufności (CI). Wyniki z modeli bezwarunkowych i warunkowych były podobne, a wyniki z modeli bezwarunkowych zostały przedstawione. Continue reading „Case-Control Badanie wirusa brodawczaka ludzkiego i raka jamy ustnej i gardła cd”

Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym ad 5

W przypadku analizy zamiar-leczenie, skumulowany rozkład częstości występowania27 obliczono dla osobników w grupie szczepionkowej i grupie placebo, dla których dostępne były dane uzupełniające, i przedstawiono graficznie dla złożonych punktów końcowych, z 95% CI obliczonymi na 6 miesięcy. interwały. Średnie geometryczne miana przeciwciał dla HPV typu szczepionki i szybkości serokonwersji mierzono u osobników uwzględnionych w specyficznej dla typu analizie immunogenności według protokołu. Pacjenci ci byli członkami populacji na podstawie protokołu, z których pobrano próbki surowicy w określonych wcześniej okresach.
Zdarzenia niepożądane podsumowano jako częstości i wartości procentowe w zależności od grupy badanej oraz rodzaj zdarzenia niepożądanego zgłaszanego podczas wszystkich wizyt w celu podania dawki szczepionki lub placebo. Continue reading „Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym ad 5”

Badanie prenatalne zespołu Downa z użyciem matczynych markerów surowicy ad 5

Biorąc pod uwagę opublikowaną prognozę 61 procentowej wykrywalności, przewidywano, że 9 14 z 36 spodziewanych przypadków płodowego zespołu Downa wystąpi w tej grupie niskiego ryzyka. Trzy z 14 płodów z zespołem Downa (około 23 procent 10) miały zostać spontanicznie przerwane w trzecim trymestrze ciąży, w wyniku czego urodziło się 11 żywych. Dwanaście niemowląt z zespołem Downa zostało zidentyfikowanych podczas obserwacji w tej grupie niskiego ryzyka, zgadzając się ściśle z przewidywanymi 11. Skuteczność badania syndromu Downa z wartością graniczną ryzyka wynoszącą na 270
Tabela 5. Tabela 5. Continue reading „Badanie prenatalne zespołu Downa z użyciem matczynych markerów surowicy ad 5”