Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym cd

Owidowane zmiany chorobowe zostały sfotografowane. Otrzymano próbki biopsji zmian uważanych za klinicznie powiązane z HPV lub nieznanej przyczyny. Nie wykonano powtórnej biopsji nawracających zewnętrznych anogenitalnych lub pochwowych zmian chorobowych. Leczenie zmian było oparte na lokalnych standardach opieki. Próbki cytologiczne szyjki macicy zostały sklasyfikowane zgodnie z systemem Bethesda (2001) i odczytane w centralnym laboratorium (Diagnostic Cytology Laboratories) .24 Kryteria dotyczące skierowania do kolposkopii znajdują się w Dodatku Uzupełniającym. Wszystkie próbki biopsji były przetwarzane niezależnie w celu uniknięcia zakażenia DNA HPV i odczytywano je w sposób zaślepiony najpierw do postępowania klinicznego przez patologów w centralnym laboratorium, a następnie do oceny końcowej przez zespół czterech patologów ginekologicznych, jak opisano w sprawozdaniu przez grupa badawcza FUTURE II w innym miejscu tego wydania Journal.25 Definicja przypadku i hipotezy podstawowe
Były dwie hipotezy skuteczności. Pierwsze stwierdzało, że w porównaniu z placebo, czterowalentna szczepionka zmniejsza łączną częstość występowania brodawek odbytowo-płciowych, sromu lub śródnabłonkowej neoplazji pochwy w skali od do 3 lub raka związanego z HPV typu szczepionkowego; drugi stwierdził, że w porównaniu z placebo, czterowalentna szczepionka zmniejsza łączną częstość występowania śródnabłonkowej neoplazji szyjki od do 3, gruczolakoraka in situ lub raka związanego z HPV typu szczepionkowego. Przypadek został zdefiniowany jako rozpoznanie konsensusowe przez panel patologiczny jednego z tych zdarzeń w punkcie końcowym, przy czym DNA wirusa HPV typu szczepionki wykryto w sąsiedniej części histologicznej tej samej próbki biopsyjnej (Fig. w Dodatku Uzupełniającym). Pacjent i badacz zostali poinformowani o potrzebie dalszego leczenia, jeśli panel sprawił, że diagnoza była bardziej istotna klinicznie. Odciski kliniczne zostały zarejestrowane, ale nie zostały wykorzystane do określenia punktu końcowego w analizie skuteczności.
Analiza statystyczna
Do analizy statystycznej wykorzystano projekt o ustalonym zdarzeniu. Co najmniej 38 przypadków zewnętrznych uszkodzeń odbytu lub pochwy związanych z HPV typu szczepionkowego i co najmniej 38 przypadków zmian w szyjce macicy związanych z HPV typu szczepionkowego było wymaganych do uzyskania 91% skuteczności w zadeklarowaniu skuteczności szczepionki przeciwko co najmniej jednemu z nich. pierwotne złożone punkty końcowe o jednostronnym poziomie alfa o wartości 0,0125 (z uwzględnieniem dostosowania wielokrotności), przy założeniu rzeczywistej skuteczności szczepionki wynoszącej co najmniej 80%. Aby osiągnąć wymaganą liczbę każdego z punktów końcowych do 36 miesiąca w pierwotnej populacji analitycznej, oraz zakładaną stopę zdarzeń wynoszącą 1% rocznie dla każdego z końcowych punktów odniesienia, potrzebnych było około 5400 uczestników. Analizę przeprowadzono, gdy wystąpiło 38 zewnętrznych zdarzeń ze strony odbytu i pochwy oraz 37 zdarzeń w krańcowym odcinku szyjki macicy (około 1,5 roku obserwacji po podaniu trzeciej dawki oraz wszystkie dane z wizyt w lipcu lub przed lipcem). 15, 2005). Ta analiza została uwzględniona we wniosku o licencję na szczepionkę, która została zatwierdzona przez Food and Drug Administration w dniu 8 czerwca 2006 r. Przedstawione tutaj analizy skuteczności i bezpieczeństwa obejmują dodatkowy rok obserwacji z tego trwającego badania i dane z wizyt, które wystąpił przed 15 czerwca 2006 r.
Rysunek 1
[przypisy: masaż kontralateralny, stomatolog na nfz poznań, choroba niedokrwienna serca leczenie ]