Quadrivalent Vaccine przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu chorobom anogenitalnym ad 6

Oceny skuteczności szczepionki dokonane na podstawie diagnoz w centralnym laboratorium były podobne do oszacowań dokonanych przez zespół patologii (dane nie przedstawione). Ponad 95% osób poddanych randomizacji było objętych jedną lub większą liczbą specyficznych dla danego typu, nieograniczonych podatnych populacji. Skuteczność szczepionki wynosiła 95%, gdy połączono wszystkie stopnie zewnętrznych zrazów odbytu i pochwy (4 przypadki w grupie szczepionki vs. 81 przypadków w grupie placebo), 98%, gdy połączono wszystkie stopnie zmian szyjki macicy (2 vs. 89 przypadków , odpowiednio), ze skutecznością 91% dla wysokiej jakości sromu lub zmian pochwy (odpowiednio do 11 przypadków) i 100% dla gruczolakoraka in situ (odpowiednio 0 względem 6 przypadków) (Tabela 3). Ogółem, ponad 95% pacjentów otrzymało pełny schemat trzech dawek szczepionki lub placebo.
Rycina 2. Rycina 2. Razy czasów do punktów końcowych w populacji docelowej. Spośród kobiet, które przeszły randomizację, 2672 z 2723 pacjentów w grupie otrzymującej szczepionkę otrzymało co najmniej dawkę i odbyło przynajmniej jedną wizytę kontrolną w celu analizy zewnętrznych zdarzeń związanych z końcem anogenitalnym oraz 2669 z 2732 pacjentów w grupie placebo otrzymanych w dniu co najmniej dawkę i odbyła przynajmniej jedną wizytę kontrolną w celu analizy zewnętrznych zdarzeń związanych z końcem anogenitalnym; 2609 osób w grupie otrzymującej szczepionkę i 2615 osób w grupie placebo otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki lub placebo i odbyło przynajmniej jedną wizytę kontrolną w celu analizy zdarzeń końca szyjki macicy. I słupki reprezentują przedziały ufności. CIN oznacza śródnabłonkową neoplazję szyjki macicy.
Ponieważ korzyści dla zdrowia publicznego wynikające z bezpiecznej i skutecznej szczepionki przeciwko HPV będą mierzone poprzez jej działanie u wszystkich zaszczepionych kobiet, oszacowaliśmy skuteczność szczepionki w populacji, która ma zamiar leczyć, niezależnie od wyjściowego statusu HPV podmiotów włączonych do analizy ( Tabela 3). Analizą objęto kobiety z przewlekłymi zakażeniami HPV typu szczepionkowego lub chorobami związanymi z tymi typami wirusa HPV. Skuteczność przeciwko HPV typu szczepionkowego wynosiła 73% (95% CI, 58 do 83), gdy połączono wszystkie stopnie zewnętrznych zrazów odbytu i pochwy (28 przypadków w grupie szczepionki w porównaniu do 102 przypadków w grupie placebo) i 55% ( 95% CI, od 40 do 66), gdy połączono wszystkie stopnie zmian szyjki macicy (odpowiednio 71 i 155 przypadków) (Tabela 3). W populacji, która miała zamiar leczyć, w grupie placebo częstość występowania zewnętrznej anogenitalnej lub szyjkowej choroby związanej z HPV typu szczepionkowego nadal wzrastała w czasie, podczas gdy w grupie szczepionek częstość występowania zaczęła spadać (wykres 2). Nie było jednoznacznych dowodów na to, że szczepienie zmieniło przebieg choroby lub infekcji przed podaniem pierwszej dawki (Tabela 2 w Dodatku Aneks). Nie zidentyfikowano raków związanych z jakimkolwiek HPV typu szczepionkowego.
Przeprowadzono drugą analizę zamiaru leczenia w populacji wszystkich kobiet poddanych randomizacji w celu oceny skuteczności szczepionki przeciw wszelkim chorobom anogenitalnym (tj. Wywołanym przez szczepionkę typu HPV lub szczepionkę nieobjętą szczepionką). W przypadku pierwszorzędowych punktów końcowych złożonych choroby w grupie otrzymującej szczepionkę wystąpiło zmniejszenie o 34% (95% CI, od 15 do 49, 104 przypadki w grupie szczepionkowej vs.
[podobne: olx leżajsk, nerw twarzowy, masaż kontralateralny ]